فعالیت مدیریت استان به روایت تصویر

به روایت تصویر روز خانواده و تکریم از بازنشستگان